N. Florida paddling voyage showcases variety of vegetation, wildlife

May 24, 2007 3:29 PM