President of FVSU to speak Sunday at St. James AME

November 17, 2009 11:36 AM