The Loft hosts jazz on Friday night

November 03, 2010 07:21 PM