The Loft hosts jazz on Friday night

November 03, 2010 7:21 PM