Report: Gunshot victim crashes car near gas station

January 02, 2014 10:12 AM