Richard Hyatt: Saying goodbye to Ruby Morales

August 13, 2014 11:36 AM

About Richard Hyatt

Richard Hyatt

@hyattrichard

Reach columnist Richard Hyatt at hyatt31906@knology.net.