Tonza Thomas remains NAACP president
Tonza Thomas remains NAACP president
Tonza Thomas remains NAACP president